Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden is NoWaiter. De wederpartij is de klant.

1.2 Uitsluitend de Algemene Voorwaarden van NoWaiter maken deel uit van alle offertes, aan- en verkoop- en overige overeenkomsten met de klant in en buiten Nederland door aanvaarding van het aanbod van NoWaiter door de klant, of door aanvaarding door NoWaiter van de bestelling/opdracht van de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.3 Overeenkomsten die door bemiddeling van een werknemer, vertegenwoordiger, dealer of andere tussenpersoon worden aangegaan, binden NoWaiter pas, zodra de directie van NoWaiter die overeenkomsten schriftelijk heeft bevestigd.

1.4 Alle offertes, aanbiedingen en andere uitingen van NoWaiter, in welke vorm dan ook door NoWaiter gedaan, zijn geheel vrijblijvend.

2. Prijs, betaling en eigendomsvoorbehoud

2.1 Alle prijzen, tarieven en kosten zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen en exclusief de kosten van transport en verzekering en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren, alles berekend volgens de geldende tarieven van NoWaiter.

2.2 De prijzen en voorwaarden mogen door NoWaiter worden aangepast, behoudens andersluidende overheidsvoorschriften. Wanneer sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de klant, mag NoWaiter schriftelijk op een termijn van een kalendermaand de geldende prijzen aanpassen, conform de bij NoWaiter gebruikelijke prijswijzigingen.

2.3 Betaling dient te geschieden in Euro, zonder enige aftrek of verrekening op een van zijn bankrekeningen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.4 Bezwaren tegen een factuur en alle overige reclames dienen schriftelijk binnen acht dagen na factuurdatum bij NoWaiter te worden ingediend, doch heffen de betalingsverplichting nimmer op.

2.5 De klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

2.6 Zolang niet algeheel is betaald, blijft NoWaiter eigenaar van de afgeleverde apparatuur en/of overige zaken, en/of treden rechten op het gebruik van programmatuur niet in werking. Onbetaalde apparatuur en overige zaken is de klant nimmer gerechtigd te vervreemden, te belenen, te verpanden, te verhuren, in bruikleen te geven of op welke wijze of titel dan ook uit zijn bedrijf of werkruimte te (doen) brengen.

2.7 Bij niet-tijdige betaling wordt de klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, aan NoWaiter over het gehele bedrag van de factuur, inclusief BTW, een rente verschuldigd van één procent per maand of gedeelte van een maand. NoWaiter is alsdan tevens gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen.

2.8 NoWaiter is bij niet-tijdige betaling gerechtigd om de (verdere) uitvoering van de overeenkomst(en) jegens de klant op te schorten, zulks zonder enige aansprakelijkheid voor NoWaiter en onverminderd verdere rechten van NoWaiter op schadevergoeding.

2.9 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die NoWaiter maakt ter zake de incasso van elke onvoldane, opeisbare vordering van NoWaiter op de klant, waaronder alle kosten van een incassobureau of een advocaat, komen geheel voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de niet-tijdig voldane, opeisbare vordering, zulks steeds met een minimum van € 75,- exclusief BTW.

3. Verkoop, levering, risico-overgang en installatie

3.1 De tussen NoWaiter en de klant overeengekomen (leverings)termijnen zijn indicatief en binden NoWaiter derhalve niet. NoWaiter zal zich er redelijkerwijs voor inspannen de bestelling aan de klant te leveren c.q. de opdracht/dienst uit te voeren, binnen de overeengekomen (leverings)termijn. NoWaiter zal echter niet in verzuim komen te verkeren bij een enkele overschrijding van deze (leverings)termijn. Partijen zullen bij een overschrijding van een termijn zo spoedig mogelijk in overleg treden om de gevolgen voor de verdere planning te bespreken.

3.2 Bij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de klant is NoWaiter gerechtigd, indien de klant na sommatie en ingebrekestelling of anderszins in verzuim verkeert, te harer keuze, de (verdere) uitvoering van de overeenkomst(en) met de klant op te schorten tot aan de dag der algehele voldoening door de klant, dan wel de overeenkomst(en) met de klant (buiten)gerechtelijk te (doen) ontbinden, met terugneming van niet volledig betaalde apparatuur, overige zaken en/of programmatuur, zulks onverminderd het recht van NoWaiter op volledige schadevergoeding.

3.3 Bij verkoop en levering van apparatuur en overige zaken en/of verlening van gebruiksrechten op programmatuur, berust het risico van het tenietgaan ervan buiten schuld van NoWaiter bij NoWaiter, tot het moment van de feitelijke aflevering of verlening ervan aan de klant, die daarna volledig zodanig risico draagt.

3.4 Bij te vervaardigen en/of te installeren programmatuur en/of apparatuur met behulp van apparatuur/programmatuur van de klant blijft het risico voor het buiten schuld van NoWaiter tenietgaan van die bij NoWaiter gestationeerde apparatuur/programmatuur geheel bij de klant.

3.5 Programmatuur mag uitsluitend gebruikt worden volgens de voorwaarden van de van toepassing zijnde licentieovereenkomst.

3.6 Levering van zaken en/of verlening van (gebruiks)rechten kan door NoWaiter geheel of gedeeltelijk worden opgeschort, indien het werk bij NoWaiter en/of de fabrikant/toeleverancier geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) stilligt door staking, uitsluiting, ongeval, brand, storm, 0verheidsvoorschrift, grondstofgebrek, overmacht of enige andere oorzaak buiten schuld van NoWaiter. Alsdan zal de levertijd worden verlengd tot een redelijke tijd na beëindiging van de oorzaak van het (tijdelijk) uitstel van de levering. Bij zodanige verlenging is NoWaiter nimmer aansprakelijk voor enige dientengevolge ontstane (gevolg)schade of verlies.

3.7 Uitsluitend indien schriftelijk is overeengekomen zal NoWaiter de te leveren apparatuur, overige zaken en programmatuur gebruiksklaar installeren op de door de klant aangewezen en door NoWaiter goed te keuren plaats, waartoe de klant voorafgaand de noodzakelijke voorzieningen moet aanbrengen. Wanneer hierover geen afspraken zijn gemaakt, zal de klant zelf de programmatuur installeren en verder het nodige verrichten om de programmatuur werkend te krijgen.

4. Risico, aansprakelijkheid en vrijwaring

4.1 Uitgezonderd Productenaansprakelijkheid ex art. 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek betreffende apparatuur en andere roerende zaken, alsmede schaden veroorzaakt door opzet of grove schuld van NoWaiter, is NoWaiter nimmer aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van enige (gevolg)schade. Indien en voor zover zodanige uitsluiting van aansprakelijkheid rechtens niet mogelijk mocht blijken, dan zal zodanige aansprakelijkheid tot vergoeding van enige schade zijn beperkt tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde, en zulks slechts indien en voor zover de geleverde apparatuur en/of programmatuur zijn aangewend voor hun uiteindelijke bestemming.

4.2 Behoudens opzet of grove schuld draagt NoWaiter nimmer enig risico en is NoWaiter nimmer aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van enige schade ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van apparatuur en/of programmatuur en/of documenten, noch ook tot vergoeding van schade en kosten ter zake verminking, vernietiging, verlies of zoekraken van bestanden, opgeslagen informatie of informatiedragers. De klant is gehouden tot het aanmaken van voldoende backups van de volledige eigen gegevensbestanden.

4.3 NoWaiter is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, verlies aan goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en/of beschadiging of verlies van data.

4.4 Bij overmacht, arbeidsconflicten of andere onvoorziene omstandigheden is NoWaiter niet gehouden het overeengekomen onderhoud te verrichten of service te verlenen. Voor de gevolgen hiervan voor de klant, is NoWaiter niet aansprakelijk.

4.5 Met uitzondering van opzet en/of grove schuld is NoWaiter niet aansprakelijk voor schade aan of voor teniet gaan van zaken die door de klant aan NoWaiter ter beschikking zijn gesteld of ter bewerking zijn gegeven.

4.6 Bij verkoop en levering van niet door NoWaiter vervaardigde apparatuur en/of overige zaken, en/of verlening van gebruiksrechten op niet door NoWaiter vervaardigde programmatuur, is de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van NoWaiter jegens de klant beperkt tot datgene waarvoor de door NoWaiter ingeschakelde fabrikant/toeleverancier/auteursrechthebbende jegens NoWaiter verantwoordelijk of aansprakelijk is.

4.7 Aanspraken van de klant jegens NoWaiter welke voortvloeien uit of anderszins verband houden met de overeenkomst of (het verrichten) van diensten door NoWaiter of door NoWaiter bij de uitvoering daarvan gebruikte of ingeschakelde personen of derden, vervallen volledig indien zulke aanspraken niet binnen zes maanden na het ontstaan van de vordering tot schadevergoeding uitdrukkelijk schriftelijk aan NoWaiter zijn kenbaar gemaakt.

4.8 De klant vrijwaart NoWaiter voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik door de klant van de door NoWaiter geleverde programmatuur en/of diensten en/of informatie in het kader van de uitvoering van de overeenkomst(en), tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van NoWaiter.

4.9 De klant vrijwaart NoWaiter voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van de gegevens die de klant aan NoWaiter ter beschikking heeft gesteld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst(en), tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van NoWaiter.

4.10 Bij faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf of overlijden van de klant is NoWaiter gerechtigd om na sommatie en ingebrekestelling de overeenkomst/transactie terstond als ontbonden te verklaren, met het recht tot terugneming van niet volledig betaalde apparatuur en/of overige zaken en/of vervallen verklaring van verleende gebruiksrechten, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en renten en onverminderd de overige rechten van NoWaiter.

5. Geheimhouding

5.1 NoWaiter en de klant verplichten zich om jegens derden alle gegevens/informatie van vertrouwelijke aard die zij van elkaar ten behoeve en in het kader van een overeenkomst zullen verkrijgen geheim te houden en deze voor geen ander doel te gebruiken dan voor de uitvoering van de overeenkomst, zulks met uitzondering van de gegevens/informatie van vertrouwelijke aard die:

reeds openbaar was op het moment van ontvangst daarvan of daarna buiten toedoen van de klant of NoWaiter openbaar is geworden;

op grond van wettelijke verplichtingen openbaar gemaakt dient te worden;

van daartoe gerechtigde derden zonder geheimhouding is verkregen.

5.2 NoWaiter en de klant zullen hun personeel en in te schakelen derden geheimhouding opleggen inzake alle van andere partij ontvangen gegevens/informatie van vertrouwelijke aard, waarvan kennis wordt genomen bij de uitvoering van overeenkomsten.

5.3 Gegevens en/of informatie worden als vertrouwelijk beschouwd wanneer dit als zodanig door de andere partij wordt meegedeeld, dan wel als de aard van de gegevens en/of informatie de vertrouwelijkheid hiervan in zich draagt.

6. Bescherming persoonsgegevens

6.1 Indien NoWaiter op grond van enige overeenkomst toegang heeft tot persoonlijke gegevens van medewerkers en/of cliënten van de klant, dan zal zij zich houden aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). NoWaiter is in dat geval (mede) verantwoordelijk voor de geheimhouding en zorgvuldige bewaring c.q. verwerking van deze gegevens. NoWaiter heeft hiertoe de (passende) organisatorische en technische maatregelen getroffen die in redelijkheid van haar kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

6.2 De betreffende persoonsgegevens worden uitsluitend en niet uitgebreider dan nodig gebruikt in het kader van de uitvoering van onderliggende opdracht(en) die NoWaiter met de klant is overeengekomen.

6.3 Indien de persoonsgegevens door NoWaiter worden vastgelegd, dan zal NoWaiter:

de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk;

op verzoek van de klant deze inzage geven in de betreffende persoonsgegevens;

op verzoek van de klant de betreffende persoonsgegevens wijzigen of verbeteren;

op verzoek van de klant de betreffende persoonsgegevens verwijderen, doch uitsluitend indien deze gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van enige overeenkomst;

indien de gegevens op verzoek van de klant worden verwijderd, deze uitsluitend geheel verwijderen uit de actieve bestanden, niet uit eventueel bewaarde backups;

als de onderliggende opdracht wordt beëindigd, de betreffende gegevens vernietigen (c.q. originele, niet-digitale stukken retourneren), behoudens een bewaarplicht conform de geldende wet- of regelgeving.

6.4 Als het inschakelen van derden (sub-bewerkers) tot gevolg heeft dat deze toegang hebben tot de persoonsgegevens of die vastleggen en/of anderszins bewerken zal NoWaiter met die derden overeenkomen dat zij alle verplichtingen zoals genoemd in deze bevestiging zullen naleven.

6.5 NoWaiter draagt zorg voor vertrouwelijkheid betreffende de persoonsgegevens en verplicht haar medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding.

6.6 NoWaiter draagt er zorg voor dat de medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG.

6.7 Indien er sprake is van een datalek aangaande persoonsgegevens van de klant, dan stelt NoWaiter de klant daarvan onverwijld op de hoogte, ook als NoWaiter hiervan zelf al een melding heeft gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventuele betrokken personen. NoWaiter zal de klant daarbij voorzien van de informatie die voor de klant (indien niet NoWaiter maar de klant formeel de verantwoordelijke is voor de juiste bewaring en verwerking van de gegevens) redelijkerwijs nodig is om een juiste en volledige melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken.

6.8 NoWaiter kan van het voorgaande afwijken indien en voor zover NoWaiter op grond van de wet- of regelgeving verplicht is om anders te handelen. Indien NoWaiter de klant volgens de regelgeving hiervan op de hoogte mag stellen, dan zal zij dat doen.

6.9 Voorgaande bepalingen gelden niet alleen tijdens maar voor zover relevant ook na afloop van de onderliggende overeenkomst.

7. Rechten van intellectuele en industriële eigendom

7.1 Alle door NoWaiter tijdens en uitsluitend ten behoeve van de overeenkomst aan de klant ter beschikking te stellen en/of door de klant te gebruiken programmatuur, systeemontwerpen, software, gegevens, informatie, materialen, knowhow, kennis, werkwijzen, technieken, ervaring, adviezen en resultaten alsmede voorbereidend werk daarvan, al dan niet ontwikkeld door medewerkers van NoWaiter en ongeacht in welke omstandigheid dit eigendom is ontstaan, is en blijft (intellectueel) eigendom van, c.q. behoort toe aan, uitsluitend NoWaiter, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

7.2 Alle door NoWaiter te verwerven nieuwe programmatuur, systeemontwerpen, software, gegevens, informatie, materialen, knowhow, kennis, werkwijzen, technieken, ervaring, adviezen en resultaten in het kader van de overeenkomst, alsook buiten de overeenkomst om, worden en blijven (intellectueel) eigendom van uitsluitend NoWaiter.

7.3 Het is de klant verboden om die programmatuur, systeemontwerpen, software, gegevens, informatie, materialen, knowhow, kennis, werkwijzen, technieken, ervaring, adviezen en resultaten en andere geestesproducten van NoWaiter, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, behoudens de schriftelijke toestemming van NoWaiter.

7.4 De klant verbindt zich jegens NoWaiter geen aanspraken te doen gelden op de in de artikelen 6.1 en 6.3 bedoelde (intellectuele) eigendomsrechten en staat ervoor in dat haar medewerkers alsmede door of via haar in te schakelen derden dit evenmin zullen doen.

7.5 Uitsluitend NoWaiter verkrijgt het auteursrecht op alle in het kader van de overeenkomst(en) vervaardigde beschrijvingen, uitwerkingen, rapporten, brochures, ontwerpen, schetsen, tekeningen, modellen, computerprogrammatuur en/of in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap en kunst, op welke wijze of in welke vorm tot uitdrukking gebracht.

8. Medewerking van de klant en uitvoering van de overeenkomst

8.1 Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst(en) zal de klant aan NoWaiter steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen, die juist en volledig dient te zijn. Voldoet de klant niet aan deze dan wel aan een nader overeengekomen informatieplicht, dan wel laat de klant op een andere wijze na zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst(en) na te komen, dan heeft NoWaiter in alle gevallen het recht om de uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten. NoWaiter mag de kosten hiervan voor rekening brengen van de klant.

8.2 De klant is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de geleverde apparatuur en overige zaken, verleende gebruiksrechten op programmatuur en/of diensten van NoWaiter, onder meer door de aanleg van een deugdelijke infrastructuur, alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedure en aan adequaat systeembeheer, waaronder begrepen het maken van backups van de ingevoerde dan wel aangeleverde gegevens.

8.3 Wanneer de klant programmatuur, websites, materialen, databestanden of gegevens op een informatiedrager aan NoWaiter ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door NoWaiter voorgeschreven specificaties.

8.4 Wanneer medewerkers van NoWaiter ten kantore van de klant werkzaamheden moeten verrichten, zal de klant kosteloos de benodigde faciliteiten bieden aan de medewerkers om de betreffende werkzaamheden te kunnen verrichten. De aangewezen werkplek dient daarnaast te voldoen aan de daaraan gestelde wettelijke vereisten.

9. Slotbepalingen

9.1 NoWaiter is gerechtigd alle rechten en verplichtingen uit de overeenkomst/transactie met de klant geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. De klant is daartoe niet gerechtigd.

9.2 Op elke overeenkomst/transactie tussen NoWaiter en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, inclusief het Weens koopverdrag ingeval van internationale koopovereenkomsten.

9.3 Alle geschillen, betrekking hebbende op de overeenkomst of nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn of daarmee samenhangen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.