Disclaimer NoWaiter

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op deze website, op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien, geschrapt of aangevuld.

NoWaiter kan daarom niet instaan voor de juistheid of (on)volledigheid van de gepubliceerde informatie. NoWaiter aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op welke wijze dan ook voortvloeit uit het gebruik van deze website.

Op alle teksten en beelden rust auteursrecht. Daarnaast is voor sommige foto’s en teksten toestemming verkregen van derden, hierdoor kunnen deze niet zomaar worden overgenomen.

De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd op inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden zijn gepubliceerd kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gesteld worden.

NoWaiter behoudt zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Iedereen die toegang heeft verkregen tot de website van NoWaiter wordt geacht kennis te hebben genomen van al het bovenstaande.